Απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε και είναι συνολική, σίγουρα μας ανατροφοδοτεί αυτή η νίκη η αρχική σ’ αυτό το επιμέρους αλλά κομβικό ζήτημα του ειδικού τέλους ακινήτων.

 

Έγινε δεκτή η Προσωρινή Διαταγή που εκδικάστηκε στις 22/2/2012, των 193 πολιτών του Χαλανδρίου, εναντίον της ΔΕΗ. Με αυτήν απαγορεύεται στη ΔΕΗ να κόψει το ρεύμα στους αιτούντες, μέχρι να εκδικαστεί και να βγει η απόφαση των Ασφαλιστικών Μέτρων, που ορίστηκαν να εκδικαστούν στις 9.7.2012.

Είναι η πρώτη απόφαση ομαδικής προσφυγής από τα Βόρεια (και υποτίθεται πλούσια….) προάστια. Οι μέχρι σήμερα ομαδικές αιτήσεις που είχαν γίνει δεκτές αφορούσαν σε πολίτες Δήμων που είναι «υποβαθμισμένοι» (Ταύρος, Πετρούπολη, επαρχία κ.λ.π). Άλλωστε το επιχείρημα αυτό (ότι δήθεν οι πολίτες του Χαλανδρίου έχουν και δεν πεινάνε….) το χρησιμοποίησε με ένταση η ΔΕΗ  κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.

Άσχετα από το τι θα γίνει στο τέλος η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι πολίτες έχουν δύναμη και μπορούν ενωμένοι, ανεξάρτητα από κομματικἐς, ιδεολογικές, πολιτικές διαφορές, να αντισταθούν στις αθλιότητες που καθημερινά βιώνουν.

Αρκεί να το πιστέψουν!

Ακολουθεί η περιβόητη τροποποίηση του Υπ. Οικονομικών για το χαράτσι που ψηφίστηκε στις 14.2.2012.

Το βασικό είναι ότι η ΔΕΗ δεν απεμπλέκεται τελείως από την υπόθεση αλλά πολύ πιθανά, κάποια στιγμή, να προσπαθήσει να κόψει το ρεύμα εφόσον “δει” ότι την παίρνει να δοκιμάσει. Αυτοί που μας κυβερνούν θεσμοθετούν σαν “γκάγκστερ” του κοινού ποινικού δικαίου αφήνοντας “γκρίζες ζώνες” για να εκβιάζουν και να τρομοκρατούν το κόσμο. Ν’αντισταθούμε με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο.

 

6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«9. Το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου συνεισπράττεται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος για το έτος 2011 σε δύο (2) ισόποσες δόσεις που εκδίδονται από αυτούς από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους μέχρι τον Ιανουάριο του 2012 και για το έτος 2012 σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις που εκδίδονται από αυτούς, από τον Απρίλιο του 2012 μέχρι τον Ιανουάριο του 2013.

 

 (Άρα η ΔΕΗ συνεχίζει να εμπλέκεται στο χαράτσι και το 2012)

 

Η καταβολή του ειδικού τέλους ρυθμίζεται κατά τον ίδιο τρόπο με την καταβολή του ποσού για την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν σε διακανονισμό ή ρύθμιση με τους καταναλωτές για την εξόφληση των λογαριασμών.».

 

7. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, πριν από τις λέξεις «η ΔΕΗ», προστίθενται οι λέξεις «, και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από τη λήξη της προθεσμίας εξόφλησης του λογαριασμού,».

 

 Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι 4 μήνες από την λήξη της ημερομηνίας πληρωμής, και ανεξαρτήτως άλλων πραγμάτων, η ΔΕΗ μεταβιβάζει το χαράτσι στην ΔΟΥ και μετά από αυτό αρχίζουν οι αρμοδιότητες του Προϊσταμένου της ΔΟΥ που περιγράφονται παρακάτω.

 

Ήδη σήμερα το πρωί επισκεφθήκαμε τη ΔΟΥ Χαλανδρίου όπου μοιράσαμε κείμενο, ενημερώσαμε τους εργαζόμενους για τη συνέλευσή μας, εξηγήσαμε ότι ο αγώνας μας θα μπορούσε να είναι κοινός και ζητήσαμε απ’ τους εργαζόμενους να κινητοποιηθούν, να έρθουν σε επαφή με τη συνέλευση, να πάρουν εκείνες τις πρωτοβουλίες ώστε να μην βρεθούμε με δραματικό τρόπο απέναντι.

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

«Η έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος και η εκτέλεση της εντολής διακοπής μπορεί να αναστέλλονται με πράξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου, αν:

 

α) συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας του χρήστη του ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το ειδικό τέλος ή προσώπου που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ και αποδεικνύεται ότι η διακοπή του ρεύματος θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τους, ή

 

β) ο κύριος του ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το τέλος είναι και χρήστης του και διαβιεί υπό μειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, όπως η απουσία εισοδήματος και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, πλην του ακινήτου για το οποίο ζητείται η εξαίρεση και κρίνεται ότι η καταβολή του τέλους στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και από την κανονιστική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 13, θα θέσει, εν όψει των συνθηκών υπό τις οποίες διαβιεί, σε προφανή άμεσο κίνδυνο τη στοιχειώδη διαβίωση του ιδίου ή προσώπου που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ.».

 

9. Στο άρθρο 53 του ν. 4021/2011, προστίθεται παράγραφος 14 που έχει ως εξής:

 

«14. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος, είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α ́ και β ́ του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 11, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Οι πράξεις του, θετικές και απορριπτικές, κοινοποιούνται στον αιτούντα και στη Δ.Ε.Η. ή στον εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος κατά περίπτωση.

 

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., αν διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της περίπτωσης β ́ του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 11, μπορεί, εκτός από την αναστολή διακοπής του ρεύματος, να αποφασίσει είτε την καταβολή του τέλους σε περισσότερες από τις προβλεπόμενες δόσεις, είτε και τον περιορισμό του τέλους μέχρι του ύψους που κρίνεται αναγκαίο, ώστε ο υπόχρεος να μπορεί να ανταποκριθεί στην καταβολή του χωρίς να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η διαβίωση του ιδίου ή των προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν φορολογικά.

 

Με την κανονιστική απόφαση που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο ορίζεται ο τρόπος υποβολής της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να εξεταστεί αυτή, ο τρόπος αναθεώρησης ή ανάκλησης της απόφασης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. στην περίπτωση αλλαγής των συνθηκών που λήφθηκαν υπόψη κατά την έκδοσή της και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»